Interneta tirdzniecības vietnes www.pievedums.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta tirdzniecības vietnes www.pievedums.lv (turpmāk – Internetveikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta Internetveikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto Internetveikala pakalpojumus.

1.2. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.pievedums.lv un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA „NUKO” , reģistrācijas Nr.40003875466, juridiskā un pasta adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, Latvija, LV-1010, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šiem Noteikumiem piedāvā un pārdod preci Pircējam.

1.3. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu un iegādājas preces Internetveikalā. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

1.4. Pirms pasūtījuma izdarīšanas Pircējam jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem. Pasūtījuma veikšana ir iespējama tikai gadījumā, ja Pircējs pilnībā piekrīt Noteikumiem. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, viņš tos saprot un pilnīgi tiem piekrīt.

1.5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu, Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja Distances līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem saistošs juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pasūta preces Internetveikalā, noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm vai vienojas par samaksu piegādes brīdī un uz e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots gadījumos, kad Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

1.6. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.7. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt preču piegādi Pircējam, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

2. Reģistrācija jeb Piegādes informācijas aizpildīšana

2.1. Lai varētu izmantot Internetveikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas Internetveikalā, aizpildot Piegādes informācijas anketu. Piegādes informācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: kontakpersonas vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, citi preču piegādei svarīgi dati/piezīmes.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Piegādes informācijā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3. Pircēja sniegtā informācija/personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas vai nokļūšanas trešo personu rīcībā.

2.4. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un/vai naudu par Pircējam nepiegādātām precēm vai veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus.

3. Preču pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs aizpilda "Informācija par piegādi" lauku un izvēlas samaksas veidu no Internetveikalā norādītajām apmaksas iespējām.

3.2. Izvēloties priekšapmaksu - samaksu ar Internetbankas starpniecību, Pircējam obligāti vispirms jāsazinās ar Pārdevēju pa norādīto telefonu, lai precizētu piegādes iespējas (vai ietilpst apkalpošanas teritorijā, iespējamais piegādes laiks).

3.3. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajos Noteikumos atrunātajiem nosacījumiem.

3.4. Pircējam, pabeidzot pasūtījuma noformēšanu, ar viņu uzņēmuma darba laikā sazināsies Pārdevēja pārstāvis, lai saskaņotu piegādes nosacījumus.

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Preces Pircējam tiek piegādātas bez papildu maksas, ja preču piegādes vieta ietilpst Pārdevēja esošajā apkalpošanas teritorijā (piegādes maršrutos) un Pircēju apmierina plānotie maršruta preču piegādes laiki (nedēļas diena, laiks).

4.3. Pircējs var izvēlēties Ekspress-piegādi/maksa EUR 3.00), ja vēlas, lai prece tiktu piegādāta ārpus esošo preču piegādes maršrutu ietvariem un/vai ar viņu atsevišķi saskaņotā dienā un laikā. Šāda piegāde ir iespējama tikai Rīgas pilsētas robežās.

4.4. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi (tikai Ekspress-piegādes gadījumā) ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja samaksas veids tiek izvēlēts bezskaidras naudas maksājums, vai pasūtījuma saņemšanas brīdī, ja kā samaksas veids tiek izvēlēts norēķini skaidrā naudā piegādes brīdī. Ja Pircējs izvēlas bezskaidras naudas norēķinu, tad samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas uzdevumā kā arī kontaktu sadaļā.

4.5. Pasūtot preces ar priekšapmaksu Pircējs e-pastā saņem rēķinu ar pasūtīto preču atšifrējumu. Jebkurā apmaksas gadījumā, pasūtīto preču Pasūtījuma summa, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.6. Saņemot priekšamaksu par precēm, tiek noteikts preču piegādes termiņš.

5. Preču piegāde

5.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē.

5.2. Preces bez piegādes maksas tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs ar bezmaksas piegādes nosacījumiem pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

5.3. Preču Ekspress-piegāde (ar piegādes maksu EUR 3.00) tiek nodrošināta tikai Rīgas pilsētas teritorijā ar Pircēju iepriekš saskaņotā laikā.

5.4. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums, gadījumos, kad pasūtījums tiek piegādāts ārpus Pārdevēja klientu apkalpošanas maršrutu ietvariem (piegādes adrese, piegādes laiks). Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts pasūtījuma noformēšanas laikā.

5.5. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, t.sk. ja Ražotājs/piegādātājs nav piegādājis preci vajadzīgajā daudzumā un sortimentā. Ja Internetveikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

5.6. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Minētais pārskaitījums tiek veikts 10 darba dienu laikā pēc preču piegādes.

5.7. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai kontaktpersonai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē un atsaucoties uz pasūtījumā norādītajiem datiem saņems cita persona.

5.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ trīs darba dienu laikā.

5.9. Pārdevējs piegādā Pircējam preces ar Pircēju elektroniski vai telefoniski saskaņotā dienā un laikā. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

5.10. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, zvanot uz norādīto telefona numuru, vai rakstot uz norādīto e-pastu. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir sazinājies ar Pārdevēju un cenšas rast abām pusēm pieņemamu situācijas risinājumu.

5.11. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē. Ja ir veikts bezskaidras naudas maksājums, tad papildus vēl uzrādītu piegādātājam rēķina izdruku vai nosauktu pasūtījuma numuru, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi.

5.12. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem.

6. Preču atgriešana

6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Ievērojot MK noteikumu ‘’Noteikumi par distances līgumu” 15.10. punktu, Pircējam nevar izmantot atteikuma tiesības.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

7.2. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

7.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.